LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CƠ SỞ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CƠ SỞ GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT TRÚC LINH Cơ sở Giáo dục Chuyên biệt Trúc Linh là một công trình bác ái của các Nữ Tu Dòng Thánh Phao-lô thành Chartres, được thành lập và đi vào hoạt động ngày mùng 8 tháng 9 năm 2008. Cơ sở này nằm ở…

Translate »